Konsulting informatyczny

Klientom, którzy stoją u progu wprowadzenia nowego systemu informatycznego sugerujemy, aby przy doborze systemu brali pod uwagę nie tylko bieżące potrzeby firmy, ale również potrzeby w perspektywie kilku najbliższych lat. Takie podejście może uchronić przed ryzykiem związania się z systemem, który nie spełni wymagań.

Podstawą naszej usługi jest sprecyzowanie przedmiotu kontraktu z wykonawcą wdrożenia oraz sprawne realizowanie procesu wdrożenia systemu informatycznego. Wymaga to dużego skupienia na dokładnej realizacji zapisów kontraktowych (merytorycznych i biznesowych).

W praktyce, firma doradcza wspiera Klienta poprzez uczestnictwo w:

 • wewnętrznych pracach analitycznych i przygotowawczych na potrzeby wdrożenia,
 • udział w zarządzaniu relacjami z wykonawcą usługi wdrożenia (bieżących jak i w ramach Komitetu Sterującego),
 • audytu przebiegu wdrożenia wraz z podejmowaniem bądź sygnalizowaniem koniecznych działań korygujących.

Prace te mają na celu wykrycie wszelkich odstępstw we wdrożeniu od założeń zdefiniowanych w kontrakcie. Po wykryciu nieprawidłowości w procesie wdrożenia można podjąć szybko działania korygujące. Dzięki temu, pomimo ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, terminy zawarte w harmonogramie wdrożenia będą dotrzymane a satysfakcjonujący poziom merytoryczny zachowany.

Ważne jest, że współpraca z firmą konsultingową ma charakter okresowy i w naturalny sposób wygasa w momencie zakończenia zadania.

Świadczymy doradztwo w obszarze informatyzacji firm i mamy konkretny wieloletni dorobek w tej dziedzinie poparty referencjami.

W ramach tej usługi zapewniamy właściwy przebieg procesu informatyzacji a zwłaszcza wdrożeń systemów. Właściwy, czyli taki który zapewnia klientowi osiągnięcie optymalnej korzyści i zaspokojenia swoich potrzeb przy zachowaniu budżetu zamkniętego.

W ramach tej usługi wykonujemy następujące zadania:

 1. Analiza funkcjonalna firmy przed rozpoczęciem procesu doboru systemu u jego wdrożenia.
 2. Opracowanie matrycy funkcjonalnej dla wymaganych systemów informatycznych.
 3. Udział w zarządzaniu relacjami z dostawcami oprogramowania biznesowego oraz użytkowego.
 4. Zapewnienie właściwych jakościowo i merytorycznie usług wdrożeniowych a także serwisowych.
 5. Bieżąca kontrola merytoryczna przebiegu wszelkich prac szkoleniowych oraz wdrożeniowych w aspekcie formalnym, merytorycznym oraz prawnym.
 6. Wspomaganie komórek organizacyjnych klientów poprzez udział w definiowaniu sprawozdań, raportów i analiz za pomocą wdrażanego oprogramowania użytkowego i biznesowego.
 7. Monitorowanie i ocena stanu zaawansowania i funkcjonowania integracji poszczególnych systemów wdrażanego zintegrowanego systemu informatycznego.

Outsourcing obsługi informatycznej

Często firmom trudno jest samodzielnie nadążać za rozwojem technik informatycznych i teleinformatycznych. Utrzymanie infrastruktury informatycznej jest także źródłem kosztów nieadekwatnych do korzyści.

Nasza usługa pozwala na ustabilizowanie a nawet na redukcję kosztów utrzymania w obszarze informatyki oraz ułatwi Wam koncentrację na funkcjach kluczowych Firmy.

Ułatwiamy także zastosowanie najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w informatyce.

W ramach usługi outsourcingu proponujemy :

 1. Całościową obsługę infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej a w tym sprzętu oraz oprogramowania systemowego i biznesowego.
 2. Stałe administrowanie oprogramowaniem systemowym, użytkowym, biznesowym oraz bazami danych.
 3. Stałą opiekę nad informatycznymi systemami biznesowymi oraz efektywność ich wykorzystania dla potrzeb firm.
 4. Help Desk – bieżące interwencje dla rozwiązywania problemów eksploatacyjnych użytkowników oprogramowania użytkowego i biznesowego eksploatowanego przez Klienta.
 5. Ścisłą współpracę z klientami dla zapewnienia im pełnego komfortu.

W ramach tej usługi pełnimy role :

 • Administratorów sieci komputerowych,
 • Administratorów aplikacji biznesowych,
 • Administratorów baz danych,
 • Konsultantów Help Desk,
 • Menedżerów ds. systemów informatycznych.
 

 

ISI LAB - Copyright 2011